Institute Staff

Full-Time Faculty

Fumitaka YAMAUCHI

Professor

Director of the Institute

02-3366-9407

Tung SHEN

Professor

Director of the Language Training & Testing Center

02-3366-4696

Ying-fen WANG

Professor

02-3366-4693

YUH-WEN WANG

Associate Professor

02-3366-4694

CHIEN-CHANG YANG

Associate Professor

02-3366-4695

CHEN-GIA TSAI

Associate Professor

02-3366-4691

JEN-YEN CHEN

Associate Professor

02-3366-4692

DJ W. Hatfield

Associate Professor

02-3366-4699

Hsin-chun LU

Associate Professor

02-3366-4699